Szkolny Rzecznik Praw Ucznia

W naszej szkole funkcję tę pełni pani Anna Kosmowska.
Rzecznik czuwa nad zapewnieniem uczniom: prawa do bezpiecznej nauki, prawa
do życia bez przemocy i poniżania, prawa do swobodnej i kulturalnej wypowiedzi, prawa
do rzetelnej informacji.
Każdy uczeń, który ma problem z nieprzestrzeganiem jego praw przez dowolny podmiot w szkole lub problem natury osobistej, może zwrócić się bezpośrednio do Rzecznika z przekonaniem, że jego autorytet i godność nie zostaną urażone. Dotyczy to również drugiej strony konfliktu.
Regulamin Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia:
1. W szkole tworzy się funkcję Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia, zwanego dalej Rzecznikiem.
2. Rzecznik jest osobą ułatwiającą podmiotowe traktowanie uczniów w procesie dydaktyczno – wychowawczym.
3. Rzecznikiem może być każdy nauczyciel Szkoły.
4. Rzecznika wybierają w demokratycznych wyborach uczniowie szkoły na kadencję trwającą    5 lat. Wybory przeprowadza Samorząd Uczniowski.
5. Rzecznik może być odwołany przez Dyrektora Szkoły:
- na wniosek Samorządu Uczniowskiego skierowanego do Dyrektora Szkoły
- na wniosek samego Rzecznika skierowanego do Dyrektora Szkoły
6. Funkcję Rzecznika można sprawować wielokrotnie.
7. Działania Rzecznika są oparte na zasadach ujętych w Statucie Szkoły, Konwencji Praw Dziecka
8. Rzecznik w sprawowaniu swej funkcji jest niezależny.
9. Obowiązki Rzecznika:
- znajomość Statutu Szkoły, Konwencji Praw Dziecka
- interwencja w wypadku naruszenia praw ucznia
- informowanie uczniów o sposobie dochodzenia przysługujących im praw
- pomoc osobom zgłaszającym fakt naruszenia ich praw według ustalonych reguł
- kontrola rozwiązywanych spraw
- składanie sprawozdania 1 raz w roku szkolnym przed Radą Pedagogiczną – ze swej działalności
10. Prawa Rzecznika:
- swobodne działanie według obowiązujących w szkole regulaminów i ustalonych reguł postępowania
- wnioskowanie do organu uchwalającego Statut Szkoły o wprowadzenie zmian zgodnych z prawami ucznia
11. Rzecznik podejmuje działania na wniosek uczniów, nauczycieli lub innych pracowników szkoły.
12. Informacje, które posiada Rzecznik są tajemnicą służbową.
13. Tryb postępowania w sprawach spornych uczeń – nauczyciel:
- zapoznanie się z opinią stron konfliktu
- podjęcie mediacji ze stronami
- w przypadku nierozstrzygnięcia problemu wystąpienie z prośbą do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie
14. Tryb postępowania w sprawach spornych uczeń – uczeń:
- zapoznanie się z opinią stron konfliktu
- podjęcie mediacji przy współpracy z wychowawcą klasy
- zapoznanie się z opinią Rady Pedagogicznej
- ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor Szkoły
15. Rzecznik informuje strony o sposobie rozwiązania konfliktu.

Każdego dnia w tygodniu odnajdziesz mnie w szkole (sala 107).
Możesz też problem zgłosić na e-maila anna.kosmowska@autograf.pl
Pamiętaj jednak by był podpisany!

Anna Kosmowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2007 stunicholls.com

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio