Obchody 95 – lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie.

                    
               23 czerwca 2012 roku odbyły się uroczystości jubileuszowe 95 – lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie. Organizatorzy obchodów to : Dyrekcja I LO oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie.
              Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w Kościele Świętego Franciszka Ksawerego koncelebrowaną przez księży – absolwentów I LO w Krasnymstawie. Koncelebrze przewodniczył i kazanie wygłosił ksiądz proboszcz - dziekan Dekanatu Krasnystaw Wschód Henryk Kapica. Następnie uczestnicy jubileuszu przeszli ulicami miasta do budynku I Liceum Ogólnokształcącego, gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej ufundowanej przez Stowarzyszenie Absolwentów.
Uczestnicy jubileuszu zgromadzili się w sali gimnastycznej, gdzie rozpoczęła się cześć oficjalna obchodów. Uroczystość prowadzili: Anna Kowalska – nauczycielka języka polskiego oraz Jacek Wojciechowski – pedagog szkolny. Zgromadzonych powitała Dyrektor I LO pani Maria Kiliańska, która także wygłosiła okolicznościowe przemówienie (tekst zamieszczono poniżej).


Czcigodni księża! Szanowni Państwo! Drodzy uczniowie!


               Przez całe życie człowieka czas przemawia do niego w przeróżnych językach: w języku miłości, wiary, doświadczenia, historii i wspomnień. I dziś nadszedł ten czas … Czas wspomnień:
             Z głębokim wzruszeniem pragnę rozpocząć to niezwykłe i jakże ważne wydarzenie jakim jest Jubileusz 95- lecia szkoły- I Liceum Ogólnokształcącego  im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie.  Jubileusz, który jest okazją do wspominania wydarzeń, które pozostały w pamięci, a czas już je zdążył uporządkować.Uroczystość dzisiejsza zgromadziła i połączyła kilka pokoleń: dorosłych i młodzież, uczniów i absolwentów, nauczycieli i emerytów, pracowników i rodziców.  Mam nadzieję, że ten doniosły dzień pozwoli dorosłym przenieść się choć na chwilę w świat wspomnień, które jak „ światła i barwy- podświetlają i retuszują nasze życie”. Każdy zakątek szkolnych korytarzy i sal lekcyjnych przemówi dzisiaj językiem magii, łączy bowiem przeszłość z teraźniejszością.
                Szanowni Państwo!
   Mam zaszczyt w imieniu swoim,  grona pedagogicznego,  uczniów i   pracowników  I Liceum  powitać  przybyłych  na  dzisiejszą  uroczystość  gości.
Panią Annę Kobierską  - przedstawiciela Wojewody Lubelskiego
Panią  Elżbietę Prus – przedstawiciela  Marszałka  Województwa Lubelskiego
Pana  Janusza Szpaka   -  Starostę  Powiatu Krasnostawskiego.
Pana  Marka Nowosadzkiego  -   Przewodniczącego  Rady Powiatu
Pana  Henryka  Czernieja   -   Wicestarostę  Powiatu Krasnostawskiego
Pana  Andrzeja Jakubca    -  Burmistrza   Krasnegostawu
Pana Edwarda Kawęckiego   -  Przewodniczącego Rady Miasta
Księdza   Henryka Kapicę -  Proboszcza  Parafii   pod wezwaniem   Św. Franciszka Ksawerego  w Krasnymstawie
Pana Arkadiusza Kwiecińskiego Starszego Wizytatora Kuratorium Oświaty w Lublinie
Przedstawicieli  powiatowych służb mundurowych i  dyrektorów  jednostek organizacyjnych   Powiatu   Krasnostawskiego
Pana Tadeusza Błyskosza - Naczelnika  Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym
Panią Elżbietę Kmieć  - radną i przewodniczącą Komisji Oświaty w Starostwie Powiatowym
Panią Iwonę Solan – kierownika referatu organizacyjnego Urzędu Gminy w Krasnymstawie
Panią Bożenę Gawron -  Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Krasnymstawie.
Dyrektorów szkół gimnazjalnych , ponadgimnazjalnych i placówek   kulturalno-oświatowych  powiatu i miasta
Byłych  dyrektorów  Liceum, nauczycieli i pracowników czynnych i  emerytowanych
Panią Helenę Karchuć -  Prezesa  Stowarzyszenia  Absolwentów  Gimnazjum i Liceum i wszystkich członków stowarzyszenia
Pana Witolda Boruczenko -    Przewodniczącego Rady Rodziców
Absolwentów liceum, a wśród nich  laureatów im. Nagrody im. J.H. Stefańczyków
Przedstawicieli instytucji, stowarzyszeń i zakładów pracy, z którymi szkoła współpracuje
Uczniów
Media


                Drodzy Państwo!
           „ Życie to droga od marzeń do wspomnień”. Ten aforyzm oddaje w pełni nastrój  wyjątkowego święta jakim jest Jubileusz 95 - lecia szkoły.  Stanowi on niecodzienną okazję powrotu do przedwojennych źródeł krasnostawskiej oświaty, której niewątpliwą częścią jest nasza placówka.   Okolicznościową podróż w czasie rozpoczynamy w roku 1917, kiedy to w budynku na rogu ulic Kościuszki i Lubelskiej, obecnie Matysiaka powstała polska szkoła- Publiczne Gimnazjum Realne, do którego przyjęto 77 uczniów w wieku od 10do 17 lat.  Pierwszym dyrektorem szkoły był kapitan armii austriackiej- Jan Wowczak.  W tym też roku ze składek uczniów i nauczycieli zakupiono dla szkoły pierwszy sztandar, który poświęcono w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego .  Po roku szkoła została przemianowana w Państwowe Gimnazjum Męskie.  Od 1920 roku w jej nazwie widnieje imię Władysława Jagiełły- patrona szkoły. W 1932 roku gimnazjum męskie zostało przekształcone w szkołę koedukacyjną, która przyjęła  nazwę „ Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie”. Po wybuchu wojny- we wrześniu 1939 roku szkoła została zamknięta przez Niemców. Lekcje odbywały się w formie tajnego nauczania w domach nauczycieli. W tych warunkach abiturienci zdawali egzamin maturalny. W 1944 roku reaktywowano pracę szkoły, która w latach 60-tych stała się 4-letnim Liceum Ogólnokształcącym a od 2002 roku- liceum z 3-letnim cyklem nauczania. Od 1993 roku z chwilą powstania II LO- w nazwie szkoły widnieje numer-  „ pierwsze”.
           W ciągu 95 lat czas zmienił to miejsce nadając mu kształt zgodny z jego duchem: klasy zmieniły się w specjalistyczne pracownie, liczydła zastąpiły komputery,  tablicę i kredę- rzutnik multimedialny i telewizor  a   podręczniki- Internet.
           Dzisiejsza szkoła liczy około 400 uczniów.  Ofertę edukacyjną dostosowujemy do potrzeb uczniów. Są to klasy: menadżersko- informatyczna, dziennikarsko- prawnicza, medyczna i ekonomiczna. Szkoła cieszy się opinią szkoły bezpiecznej i przyjaznej dla uczniów. W dobie niżu demograficznego maleje liczba oddziałów- nie tak dawno mieliśmy 6, obecnie przyjmujemy do 4.
..........Mimo trudności finansowych  podnosimy estetykę naszych pomieszczeń i doposażamy w miarę możliwości w pomoce dydaktyczne. Baza lokalowa jest wystarczająca poza brakiem dużej, pełnowymiarowej Sali gimnastycznej. Mam cichą nadzieję, że na 100-lecie liceum, będziemy się mogli pochwalić nową salą. Szkoła szczyci się wysokimi efektami kształcenia, nasi uczniowie z powodzeniem zdają egzamin maturalny. Zdawalność matury w 2 ostatnich latach wynosiła 100 %, a w latach poprzednich około 99 %. Uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych. W ostatnim 5-leciu mieliśmy 18 finalistów i laureatów szczebla centralnego. Biorąc pod uwagę wyniki klasyfikacji, egzaminu maturalnego oraz osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych plasujemy się na I miejscu wśród szkół ponadgimnazjalnych w powiecie. Natomiast w ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych prowadzonym przez Perspektywy i Rzeczpospolitą, znaleźliśmy się w pierwszej 50-tce najlepszych szkół województwa lubelskiego zajmując 26 miejsce.
          Wychodząc z założenia, że historia jest nauczycielką życia staramy się pielęgnować wspaniałe tradycje szkoły, korzystać z mądrości ludzi, którzy ją tworzyli.
          Młodzież wspólnie z doświadczonymi nauczycielami potrafiła nadać szkole ten szczególny charakter, w której łączy się tradycję z nowoczesnością i młodością.
          Postać Patrona Władysława Jagiełły zobowiązuje młodzież do szczególnej aktywności, szukania nowych twórczych pomysłów.
           Od swego patrona uczą się, że podejmowanie nowych wyzwań, wiara w siebie, zdolność do poświęcania osobistych pragnień dla rzeczy ważnych i otwartość na świat, czynią człowieka prawdziwie wielkim i godnym naśladowania.
           Dzisiejsi uczniowie szkoły posiadając  o wiele większe możliwości zgłębiania wiedzy, korzystania z różnych źródeł informacji, inaczej patrzą na otaczający świat, mają inne cele. Aby tak mogło być, potrzebna była praca i wsparcie wielu ludzi:
           Pragnę podziękować Panu Staroście za troskę o rozwój szkoły, za pomoc i życzliwość na jaką zawsze możemy liczyć.
          Dziękuję Panu Burmistrzowi za wsparcie finansowe organizacji niektórych imprez szkolnych.
          Koleżankom i kolegom- dyrektorom szkół ponadgimnazjalnych  dziękuję  za  współpracę przy   rozwiązywaniu   problemów   organizacyjnych ,   edukacyjnych   i   przeprowadzaniu egzaminu    maturalnego.
          Każda szkoła jest ważnym elementem struktury społecznej, która ma różne choć bardzo zbliżone zadania na poszczególnych etapach edukacyjnych. Naszymi uczniami są absolwenci gimnazjów. Składam podziękowania dyrektorom gimnazjów za dotychczasową współpracę, za goszczenie nas w murach Państwa szkół oraz przygotowanie gimnazjalistów do nauki w szkole ponadgimnazjalnej.
          Przy zachowaniu ciągłości nauki, sukcesy naszych uczniów są również sukcesami Państwa. Podczas dziesięcioleci pracy szkoły, w liceum pracowało wielu dyrektorów, nauczycieli i pracowników szkoły. Wszystkim tym osobom, którzy tworzyli dorobek wielu pokoleń, tworzyli historię i tradycję szkoły, twórczym talentem pedagogicznym torowali drogę do sukcesów uczniów,  wpłynęli na rozwój szkoły i jej pozytywny wizerunek, budowali jej prestiż- również- dziękuję.                                                             
Swoje podziękowania pragnę złożyć na ręce tu obecnych byłych dyrektorów szkoły.
Zapraszam:
 Pana Czesława Kozinę- dyrektora szkoły w latach 1982-1992
Panią Grażynę Majchrowicz dyrektora szkoły w latach 1992-2002
Pana Henryka Czernieja dyrektora szkoły w latach 2002- 2006

          Dzisiejsi pracujący nauczyciele to dobrze wykształcona i przygotowana kadra pedagogiczna, która w swojej pracy osiąga wiele sukcesów. Dziękuję Państwu za trud edukacyjny i wychowawczy.
           Jubileusz to okazja do tego by uświadomić sobie, że w szkole najważniejszy jest uczeń, duszą szkoły jest nauczyciel, ale dumą są jej absolwenci. Przez wiele dziesięcioleci szkoła wykształciła i wychowała wiele pokoleń absolwentów, którzy są najlepszymi ambasadorami naszej szkoły. Jesteśmy dumni z tego, że naszych absolwentów można spotkać prawie w każdym zakątku kraju, że nasi absolwenci zajmuj ą ważne stanowiska samorządowe, w urzędach i zakładach pracy, stwarzają miejsca pracy i są pracodawcami, współpracują ze szkołą. Na uwagę zasługują również Ci absolwenci, którzy powrócili do naszej szkoły jako nauczyciele- na 45 zatrudnionych pracowników pedagogicznych- 26 to nasi absolwenci.
          Dzisiejsza Wasza obecność – Drodzy Absolwenci-jest potwierdzeniem szacunku dla naszej szkoły, jej nauczycieli. Przybyliście tu Państwo z różnych stron Polski, aby wrócić pamięcią do czasów młodości, do czasów pobytu w murach tej szkoły Jestem głęboko przekonana, że był to okres szczególnie ważny w Waszym życiu- czas dojrzewania intelektualnego, emocjonalnego, czas kształtowania postaw i charakterów, czas podejmowania pierwszych, życiowych decyzji.To tu, po raz pierwszy zabiło komuś mocniej serce. To stąd zapamiętaliście na zawsze miejsca i krajobrazy, bo oglądaliście je przez czyjeś, po raz pierwszy kochane oczy. Ze świadectwem dojrzałości wkroczyliście w dorosłość, przekonując się, że najtrudniejszą lekcją było samo życie. Wasza obecność na dzisiejszym jubileuszu jest potwierdzeniem faktu, jak mocne są więzi powstałe w czasie nauki w tej szkole. Pragnę poinformować, że od 13 lat działa przy szkole Stowarzyszenie Absolwentów, które jest współorganizatorem dzisiejszego Jubileuszu. Pragnę podziękować całemu zarządowi Stowarzyszenia za ogromny wysiłek organizacyjny i poświecenie swojego prywatnego czasu na przygotowanie dzisiejszej uroczystości.
             Swoje podziękowania pragnę złożyć na ręce Pani Prezes Heleny Karchuć
            Dodatkowo pragnę podziękować Pani Annie Tworuszce za opracowanie folderu o szkole, który zawiera informacje na temat pracy szkoły w okresie  ostatnich 5 lat.
           Ważnym elementem pracy szkoły są społeczne jej organy. Rodzice i Rada Rodziców, z którą współpracujemy to duże wsparcie dla dyrekcji i nauczycieli. Państwa obecność w szkole, pomoc w rozwiązywaniu problemów i współpraca to klucz do wspólnego sukcesu. Dziękujemy za to.
           Dzisiejszy jubileusz to niezwykłe przeżycie i bardzo ważne wydarzenie dla wszystkich absolwentów, ale również dla obecnych uczniów oraz osób związanych z naszą szkołą.    Jest to znakomita okazja do pokazania tym, którzy uczą się w niej aktualnie, że szkoła to niezwykły element w życiu każdego człowieka. To Wy –Drodzy  uczniowie –musicie  zrozumieć, że aktualnie  tworzycie  historię swojej szkoły, swoimi sukcesami wypełniacie kolejne jej karty, musicie  czuć  się  za nią odpowiedzialni, zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości jako jej absolwenci.
           Historia zatoczyła koło, ale historia to nie tylko wczoraj, dzieje się dziś, toczy się jutro dla następnych pokoleń.
            Na zakończenie pragnę podziękować instytucjom z którymi współpracujemy, które wspierają nas finansowo lub rzeczowo w naszych działaniach edukacyjnych i wychowawczych. Należą do nich:
Starostwo Powiatowe
Urząd Miasta
PZU oddział w Krasnymstawie
Bank Spółdzielczy
Firma Energoremont
MOSiR
OSM Krasnystaw

Kończąc  pragnę wszystkim Państwu życzyć miłej, niepowtarzalnej atmosfery,
niezapomnianych wzruszeń, które utrwalą ten czas głęboko w naszych sercach i pamięci ...

            Następnie głos zabrali uczestnicy uroczystości – przedstawiciele władz lokalnych (wojewódzkich, miejskich i powiatowych): Starosta Powiatu Krasnostawskiego -  pan Janusz Szpak, przedstawiciel Wojewody Lubelskiego – pani Anna Kobierska, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie -  pani Elżbieta Prus, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie -  pan Arkadiusz Kwieciński, Burmistrz Miasta Krasnegostawu - pan Andrzej Jakubiec, Przewodniczący Rady Miasta - pan Edward Kawęcki Przemówienia wygłosiły również: Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie - pani Helena Karchuć oraz przedstawicielka tegoż Stowarzyszenia - pani Urszula Hus, Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Krasnymstawie - pani  Bożena Gawron. Głos zabierali także dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krasnostawskiego: Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie – pani Elżbieta Zadrąg, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce pan Stanisław Rogalski. Przemówienie wygłosił również Przewodniczący Rady Rodziców I LO pan Witold Boruczenko. Zaproszeni oficjalni goście przekazali szkole listy gratulacyjne oraz jubileuszowe upominki. Zarząd Województwa Lubelskiego wyróżnił Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego „Z okazji jubileuszu 95 – lecia działalności oraz za wkład na rzecz rozwoju edukacji Województwa Lubelskiego” I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, byłego dyrektora szkoły pana Czesława Kozinę oraz obecną dyrektor szkoły panią Marię Kiliańską. Ciekawy prezent w postaci „jagiellońskiego miecza” wręczył dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej pan Jacek Jagiełło. Darowi towarzyszyła „średniowieczna” laudacja

 


Z inicjatywy zarządu Stowarzyszenia Absolwentów byłym uczniom z rocznika – matura ‘62 wręczono pamiątkowe dyplomy, natomiast emerytowany nauczyciel historii w I LO pan Ginter Tworuszka oraz absolwent szkoły generał - pilot Ryszard Hać zostali honorowymi członkami Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie.
Kolejnym punktem programu uroczystości był występ uczniów I LO przygotowany pod kierunkiem pani Marzeny Altmajer-Chwały i Jacka Wojciechowskiego. Motywem przewodnim części artystycznej było połączenie tradycji z nowoczesnością.  Młodzi artyści zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, taneczne i aktorskie.
Uroczystość zakończyło wspólne odśpiewanie Hymnu Absolwentów („Wracamy w szkolne mury…”):


Hymn Absolwentów Szkoły - tekst Danuta Żukowska
Wracamy w szkolne mury,
w naszej młodości czas,
choć wszystko się zmieniło,
nie martwi wcale nas.

Z nas każdy wydoroślał
i zdobył to co chciał.
I nigdy nie zapomni
co mu Ogólniak dał.

Z rąk naszych splećmy koło
wróćmy do szkolnych lat.
Zatańczmy w krąg, wesoło,
ten czas jest wspomnień wart.

'Każdy pamięta szkołę,
tych co uczyli w niej.
I nie zapomni nigdy
chwil w "Jagiellonce" tej.

            Po oficjalnej uroczystości odbyły się spotkania absolwentów szkoły z wielu roczników z nauczycielami i wychowawcami.
Najstarszą uczestniczką jubileuszu była pani Józefa Zaprawa, mająca 94 lata, absolwentka przedwojennego Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie.
Najliczniej stawił się rocznik – matura ‘62, aby uczcić 50 – tą rocznicę ukończenia szkoły.
Wieczorem uczestnicy Zjazdu bawili się na uroczystym Balu Absolwenta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2007 stunicholls.com

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio