Program PEACE.


5 lutego do Krasnegostawu zawitali uczestnicy projektu PEACE : Mei Anne z Malezji, Fernando Shottenfeld z Argentyny i Kuo Ming Chiech z Tajwanu.
Program PEACE zakłada, że przez tydzień jego uczestnicy przeprowadzają w szkole lekcje, w czasie których opowiadają o kulturze swoich krajów. Uczniowie mogą wyjść z inicjatywą i zapraszać zagranicznych gości na wieczorne spotkania, organizować wycieczki, aby pokazać im ciekawe miejsca w swoim regionie lub proponować inne sposoby na spędzenie czasu po południu.
W piątek 25 lutego zorganizowałyśmy wieczór powitalny dla wolontariuszy. Goście mimo głodu i zmęczenia po długiej (ok. 8 godzinnej) podróży z entuzjazmem przystali na propozycję wyjścia wieczorem. Tak więc wybraliśmy się do klubu bilardowego , gdzie w mieszanych polsko-argentyńsko- tajwańskich drużynach sprawdzaliśmy swoje umiejętności w grze i nabywaliśmy nowych doświadczeń . Na szczególną uwagę zasługiwał Kevin , który bez problemu wbijał niemal wszystkie bile. Następnie udaliśmy się do
Palermo , gdzie serca obecnych tam ludzi podbiła Mei. Śpiewaliśmy zagraniczne piosenki na karaoke ale to głos naszej nowej koleżanki z Malezji przyciągał zaciekawione spojrzenia pozostałych gości w pizzeri. Szkoda było kończyć tak udane spotkanie, ale rozstaliśmy się z postanowieniem zorganizowania kolejnego.
W środę ponownie umówiłyśmy się z naszymi wolontariuszami. Tym razem odwiedziliśmy inny pub. Wolontariusze mieli ochotę potańczyć , więc dzięki naszej pomysłowości stworzyliśmy dancefloor . Nasi goście mieli także okazję spróbować tradycyjnych polskich potraw. Ten wieczór można było zaliczyć do udanych.
Cieszymy się , że nasza szkoła bierze udział w tym programie. Nie co dzień mamy okazję poznawać kulturę świata dzięki bezpośredniemu kontaktowi z osobami innej narodowości. Dla niektórych z nas takie spotkania są bardziej pouczające niż lekcje geografii. Wolontariusze okazali się bardzo sympatycznymi ludźmi, otwartymi na nowe znajomości. Podbili serca niejednego ucznia naszego liceum. ;)

Aleksandra Grabiec & Karolina Wyłupek ( II C)

On the 25th of February participants of PEACE programme came to Krasnystaw. It was : Mei Anne from Malaysia, Fernando Shottenfeld from Argentina and Kuo Ming Chiech from Taiwan.
PEACE programme provides that during one week its participants lead lessons at school , on which they say about culture of their countries. Students can invite abroad guests to evening meetings, organize trips to show them interesting places in their region or propose another ways of spending time on the afternoon.
On Friday 25th of February we organized a welcome evening for volunteers . Despite the hunger and tiredness after long (lasting about 8 hours) journey they agreed for proposition of going out in the evening with enthusiasm. So we went to the billiards club where in mixed Polish- Argentinian-Taiwanese teams we checked our qualifications in game and got new experiences. Kevin earned for special attention because it was no problem for him to put nearly all billies into holes. Next we
went to Palermo pizzeria were Mei astonished all people sitting there. We were singing foreign songs and but it was our new Malaysian friend whose voice attracted curious looks of guests in pizzeria. We wished we hadn't had to finish this nice meeting but we went our homes with decision of making another one.
On Wednesday we met again with our volunteers. That time we visited another pub. Volunteers felt like dancing so thanks to our creativity we made a dancefloor. Our guests could taste traditional polish dishes. This evening was nice.
We are glad that our school takes part in this programme. Not always can we met the culture of world thanks to straight contact with people another nationality. For some of us such meetings are more instructive than geography lessons. We found volunteers very loveable and outspoken people. They won students’ from our school hearts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2007 stunicholls.com

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio